Text Size

За Проекта

 

Продължителност на проекта

01.11.2012 до 31.12.2014 (2 години).

Описание на проекта

Една от ключовите цели на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г., е да позволи пълен достъп до образованието, както и до пазара на труда за хората с увреждания. В много европейски тези изисквания все още не са изпълнени. Подходяща и надеждна концепция за решение на пролема все още липсва. Поради тази причина, проектът T-EST ще трансферира концепцията за ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ -добре разработен и успешен метод, който осигурява пълен достъп до пазара на труда, както и на професионално обучение на целевата група.
Въз основа на наръчник за планиране и осъществяване на подкрепена заетост, който беше разработен в рамките на предишно партньорство по програма Леонардо да Винчи, фокусът на ностоящият проект пада върху трансфера на тази концепция в България, Румъния и Турция. В тези страни подкрепената заетост ще има огромен положителен ефект върху участието на пазара на труда, професионалното обучение и интеграция на хората с увреждания. Освен това тя ще подпомогне трите страни в постигането на целите на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. в професионалното образование и пазара на труда.
С цел да се гарантира успешно процеса на прехвърляне, първоначалния анализ в целевите страни ще бъде последван от адаптирането на инструментариум за подкрепа за упражняване на трудова дейност съгласно съответните национални структури и изисквания. По време на началната фаза на изпълнение, партньорите ще следят отблизо въздействието и резултатите. Освен това, целия процес по прехвърляне ще бъде включен в кампания за повишаване на осведомеността в приемащите страни, в която да предоставят подробна информация на фирми, институции, обучаващи организации и сдружения на хора с увреждания.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да се трансферират подходи и инструменти от разработеният Наръчник за подкрепена заетост тодиментариумао върху воначалниятези страни да достигнат ц към страни и региони, в които в момента няма такава. За да се гарантира плавния и устойчив трансфер, Проектът T-EST преследва следните цели:

  • Подробно проучване на състоянието на подкрепената заетост за хора с увреждания в България, Румъния и Турция.
  • Адаптация и културна модификация на съдържанието на Наръчника за подкрепената заетост въз основа на проученото състояние и нужди в страните.
  • Превод на съдържанието на наръчника на съответните езици.
  • Обучение на наставниците, изпълняващи трансфера, което ще им даде възможност да използват наръчника и да завършат успешно процеса на трансфера.
  • Прилагане на съдържанието на наръчника в приемните страни.
  • Оценяване и обратна връзка по отношение на трансферната дейност за бъдещата адаптация и по-нататъшното развитие на съдържанието на наръчника.
  • Планиране и осъществяване на кампания за повишаване на информираността в приемните страни, по отношение на подкрепената заетост и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. по отношение на въздействието му върху професионалното образование и обучение, както и на пазара на труда.

Чрез изпълнението на тези цели можем да гарантираме, че трансферът на съществуващата концепция за професионално обучение и преход към пазара на труда за хората с увреждания ще бъде успешен. Може да бъде постигнато значително подобрение на ситуацията в съответните страни.

Резултати от проекта

Резултатите от проекта включват:

  • Наръчника за подкрепената заетост , адаптиран към съответните изисквания на България, Румъния и Турция.
  • Обучителна програма на наставници за подкрепа на трансфера и процеса на прилагане в трите страни.
  • Прилагане на подкрепената заетост в трите страни.

Резултатът е ясно подобряване на качеството по отношение на достъпа до пазара на труда за хората с увреждания чрез професионалното образование, обучение и подкрепена заетост в България, Румъния и Турция.

 

LOGIN